Petycje.OstrowMaz.Net

Składanie petycji:
 • 5c4087dcd6be1
 • petycje
 • 5c4087dcd6c28
 • @
 • 5c4087dcd6c6b
 • ostrowmaz.net
 • 5c4087dcd6cb0
 

Ostatnio dodane petycje

ID Głosy Tytuł
sala-karate Dot. nie likwidowania profesjonalnej sali karate » Szczegóły
jordanek Otwarcie ogródka jordanowskiego » Szczegóły

Podstawa Prawna

Obywatel ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w związku z działalnością urzędu. Może je składać we własnym imieniu, a także w imieniu innych osób, jeżeli uzyska na to ich zgodę. Petycje, skargi i wnioski można kierować w szczególności do organów państwowych (np. do ministra, wojewody) oraz do organów samorządu terytorialnego (np. do burmistrza, prezydenta miasta). Podstawa prawna: art.63 Konstytucji oraz art.221 k.p.a.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Podstawa prawna: art.227 k.p.a.

Pracownik organu państwowego, a także pracownik samorządowy, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. Podstawa prawna: art.223*2 k.p.a.

Skargę należy skierować do właściwego organu. Przepisy szczegółowo określają, który organ powinien być adresatem skargi. Zgodnie z art.229 k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

 • 1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa
 • 2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda
 • 3) zarządu gminy oraz wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy
 • 4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji , straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada powiatu
 • 5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest sejmik województwa
 • 6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu jest właściwy minister, a w innych sprawach- Prezes Rady Ministrów
 • 7) innego organu administracji rzadowej, organu przedsiebiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór
 • 8) ministra jest Prezes Rady Ministrów
 • 9) organu centralnego i jego kierownika jest organ, któremu on podlega

Jeżeli skarga obywatela została skierowana do niewłaściwego organu, powinien on ustalić, który urząd jest właściwy do jej rozpatrzenia i niezwłocznie mu ja przekazać, albo poinformować obywatela, gdzie powinien swoją skargę skierować.

Podstawa prawna: art.231 k.p.a. "Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiazany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równoczesnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ".

Urząd właściwy do załatwienia skargi powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca, a nastepnie zawiadomic skarżącego o sposobie załatwienia jego skargi. Podstawa prawna: art.237*1 i 3 k.p.a.

Wnioski moga dotyczyć w szczególności ulepszenia organizacji urzędu, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspakajania potrzeb ludności. Przepisy nie zawierają pełnego wykazu zagadnień, które mogą być objęte wnioskiem, a jedynie wskazanie kilku możliwych problemów. Podstawa prawna: art.241 k.p.a.

Wnioski należy kierować do urzędów właściwych ze względu na ich przedmiot, a więc w szczególności do tych urzędów, których funkcjonowanie może być poprawione przy wykorzystaniu propozycji lub uwag zawartych w tych wnioskach. Podstawa prawna: art.242 *1 k.p.a.

Jeżeli urząd, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu urzędowi, informując o tym wnioskodawcę. Podstawa prawna: art.243 k.p.a.

Wnioskodawca może wnieść skargę, jeżeli jest niezadowolony ze sposobu załatwienia wniosku, a także jeżeli wniosek nie został załatwiony w terminie. Podstawa prawna: art.246 k.p.a.

Źródło: www.konsument.net4.pl